Thứ Năm , Tháng Mười Hai 8 2022

Cảm biến Omron E3T

Cảm biến Omron E3T

Thông số kỹ thuật cảm biến omron E3T

Sensing
method
Appearance Sensing distance
(Red light)
Operation
mode
Model
NPN output PNP output
Through-beam
(Emitter
+
Receiver) *1
409_lu_1_1 2 m (Red light)
(Sensitivity Adjustment
Unit can be used.)
Light-ON Cảm biến E3T-ST31 2M *4 Cảm biến E3T-ST33 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-ST32 2M *4 Cảm biến E3T-ST34 2M *4
1 m (Red light)
(Sensitivity Adjustment
Unit can be used.)
Light-ON Cảm biến E3T-ST11 2M *4 Cảm biến E3T-ST13 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-ST12 2M *4 Cảm biến E3T-ST14 2M *4
300 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-ST21 2M Cảm biến E3T-ST23 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-ST22 2M Cảm biến E3T-ST24 2M
2 m (Infrared light) Light-ON Cảm biến E3T-ST31F 2M Cảm biến E3T-ST33F 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-ST32F 2M Cảm biến E3T-ST34F 2M
1 m (Infrared light) Light-ON Cảm biến E3T-ST11F 2M Cảm biến E3T-ST13F 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-ST12F 2M Cảm biến E3T-ST14F 2M
300 mm (Infrared light) Light-ON Cảm biến E3T-ST21F 2M Cảm biến E3T-ST23F 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-ST22F 2M Cảm biến E3T-ST24F 2M
409_lu_1_2 500 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-FT11 2M *4 Cảm biến E3T-FT13 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-FT12 2M *4 Cảm biến E3T-FT14 2M *4
300 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-FT21 2M Cảm biến E3T-FT23 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-FT22 2M Cảm biến E3T-FT24 2M
500 mm (Infrared light) Light-ON Cảm biến E3T-FT11F 2M Cảm biến E3T-FT13F 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-FT12F 2M Cảm biến E3T-FT14F 2M
300 mm (Infrared light) Light-ON Cảm biến E3T-FT21F 2M Cảm biến E3T-FT23F 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-FT22F 2M Cảm biến E3T-FT24F 2M
Retro-
reflective
409_lu_1_3 Using the E39-R4 Reflector
provided 200 mm [30 mm] *2
Using the E39-R37-CA
100 mm [10 mm] *2
(Red light)
Light-ON Cảm biến E3T-SR41 2M *3 *4 Cảm biến E3T-SR43 2M *3 *4
Dark-ON Cảm biến E3T-SR42 2M *3 *4 Cảm biến E3T-SR44 2M *3 *4
Diffuse-
reflective
409_lu_1_4 5 to 30 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-FD11 2M *4 Cảm biến E3T-FD13 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-FD12 2M *4 Cảm biến E3T-FD14 2M *4
Limited-
reflective
409_lu_1_5 5 to 15 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-SL11 2M *4 Cảm biến E3T-SL13 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-SL12 2M *4 Cảm biến E3T-SL14 2M *4
5 to 30 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-SL21 2M *4 Cảm biến E3T-SL23 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-SL22 2M *4 Cảm biến E3T-SL24 2M *4
BGS-
reflective
409_lu_1_6 1 to 15 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-FL11 2M *4 Cảm biến E3T-FL13 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-FL12 2M *4 Cảm biến E3T-FL14 2M *4
1 to 30 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-FL21 2M *4 Cảm biến E3T-FL23 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-FL22 2M *4 Cảm biến E3T-FL24 2M *4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *