Cảm biến Omron E3T

Thông số kỹ thuật cảm biến omron E3T

Sensing
method
Appearance Sensing distance
(Red light)
Operation
mode
Model
NPN output PNP output
Through-beam
(Emitter
+
Receiver) *1
409_lu_1_1 2 m (Red light)
(Sensitivity Adjustment
Unit can be used.)
Light-ON Cảm biến E3T-ST31 2M *4 Cảm biến E3T-ST33 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-ST32 2M *4 Cảm biến E3T-ST34 2M *4
1 m (Red light)
(Sensitivity Adjustment
Unit can be used.)
Light-ON Cảm biến E3T-ST11 2M *4 Cảm biến E3T-ST13 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-ST12 2M *4 Cảm biến E3T-ST14 2M *4
300 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-ST21 2M Cảm biến E3T-ST23 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-ST22 2M Cảm biến E3T-ST24 2M
2 m (Infrared light) Light-ON Cảm biến E3T-ST31F 2M Cảm biến E3T-ST33F 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-ST32F 2M Cảm biến E3T-ST34F 2M
1 m (Infrared light) Light-ON Cảm biến E3T-ST11F 2M Cảm biến E3T-ST13F 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-ST12F 2M Cảm biến E3T-ST14F 2M
300 mm (Infrared light) Light-ON Cảm biến E3T-ST21F 2M Cảm biến E3T-ST23F 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-ST22F 2M Cảm biến E3T-ST24F 2M
409_lu_1_2 500 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-FT11 2M *4 Cảm biến E3T-FT13 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-FT12 2M *4 Cảm biến E3T-FT14 2M *4
300 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-FT21 2M Cảm biến E3T-FT23 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-FT22 2M Cảm biến E3T-FT24 2M
500 mm (Infrared light) Light-ON Cảm biến E3T-FT11F 2M Cảm biến E3T-FT13F 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-FT12F 2M Cảm biến E3T-FT14F 2M
300 mm (Infrared light) Light-ON Cảm biến E3T-FT21F 2M Cảm biến E3T-FT23F 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-FT22F 2M Cảm biến E3T-FT24F 2M
Retro-
reflective
409_lu_1_3 Using the E39-R4 Reflector
provided 200 mm [30 mm] *2
Using the E39-R37-CA
100 mm [10 mm] *2
(Red light)
Light-ON Cảm biến E3T-SR41 2M *3 *4 Cảm biến E3T-SR43 2M *3 *4
Dark-ON Cảm biến E3T-SR42 2M *3 *4 Cảm biến E3T-SR44 2M *3 *4
Diffuse-
reflective
409_lu_1_4 5 to 30 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-FD11 2M *4 Cảm biến E3T-FD13 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-FD12 2M *4 Cảm biến E3T-FD14 2M *4
Limited-
reflective
409_lu_1_5 5 to 15 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-SL11 2M *4 Cảm biến E3T-SL13 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-SL12 2M *4 Cảm biến E3T-SL14 2M *4
5 to 30 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-SL21 2M *4 Cảm biến E3T-SL23 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-SL22 2M *4 Cảm biến E3T-SL24 2M *4
BGS-
reflective
409_lu_1_6 1 to 15 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-FL11 2M *4 Cảm biến E3T-FL13 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-FL12 2M *4 Cảm biến E3T-FL14 2M *4
1 to 30 mm (Red light) Light-ON Cảm biến E3T-FL21 2M *4 Cảm biến E3T-FL23 2M *4
Dark-ON Cảm biến E3T-FL22 2M *4 Cảm biến E3T-FL24 2M *4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199